از خاک تا افلاک ،سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر ،روز بعثت مبارک باد